เกี่ยวกับเรา

บริษัทรักษาความปลอดภัย ทีส เซอร์วิสเซส จำกัด

                 จากประสบการ์ณในฐานะผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยเอกชนกว่า 30 ปี ทำให้เราทราบว่า "ผลความสำเร็จของธุรกิจไม่ได้อยู๋ที่ผลกำไรเพียงด้านเดียว  แต่ต้องพิจารณาผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และทักษะของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้รับบริการด้วย" เพราะธุรกิจของผู้รับบริการต่างต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

                 การจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย  นอกจากเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้ผู้ให้บริการแล้ว เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การบริหารโครงสร้างต้นทุนและมีเวลาในการดูแลธุรกิจหลักผู้รับบริการจึงต้องการคุณภาพของการบริการและความคุ้มค่าเป็นสำคัญ

                 ด้วยประสบการณ์กว่าสามทศวรรษ บวกความรับผิดชอบต่อข้อตกลง จึงทำให้ "TIS SECURITY" แตกต่าง ด้วยการบริการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานอาชีพ สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ที่สถานบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) รับรอง
ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท (COMPANY)     : บริษัทรักษาความปลอดภัย ทีส เซอร์วิสเซส จำกัด
แบรนด์ (BRAND)            : SECURITY TIS SERVICES
ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่     : 962 ถ.ลาดพร้าวเชิงสะพาน 1 แขวงสามเสน เขตห้วยขวาง
                                      กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท            : 0105547004137
วันที่จดทะเบียน               : 9 มกราคม 2547    
ธุรกิจหลัก                      : บริการรักษาความปลอดภัย
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ    : กท 2600008